Brief aan verenigingen m.b.t. Dorpshuis Etten – Etten 2025

Beste geïnteresseerden,
16 oktober 2019 hebben we als belanghebbenden geluisterd naar de presentatie van de heer Peter van Heek van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland). Hierbij is een model gepresenteerd, op basis van financieel vooronderzoek, naar een mogelijke invulling om als dorp de huidige horecavoorziening 1:1 voort te zetten via een Stichtingsconstructie. Een model dat in meerdere omliggende kernen is toegepast. Deze presentatie is een voortzetting geweest van een eerder haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau M3V.

Aansluitend op deze bijeenkomst zijn een aantal vragen aan u gesteld, als vereniging/gebruiker, omtrent participatie in een eventueel vervolgtraject en eventuele bijdrage aan de geuite wens van een nader bouwkundig rapport van het pand.

Dit laatste traject heeft inmiddels plaatsgevonden, dit door bijdrage van een betrokken dorpsgenoot. De bevindingen hiervan zijn bekend bij de werkgroep.

In de presentatie van 16 oktober 2019 is geconcludeerd dat het transformeren van zaal Köster tot Dorpshuis alleen mogelijk is indien een groep enthousiaste personen opstaat die deze transformatie in tijd en activiteit kan begeleiden: feitelijk de formatie van een stichtingsbestuur.
Er hebben zich enkele mensen gemeld die wel een bijdrage willen leveren, maar een dergelijk traject is, op basis van ervaringen in omliggende kernen, alleen haalbaar bij een structurele en langdurige bijdrage van op dit terrein capabele mensen.

De werkgroep heeft dan ook helaas unaniem moeten concluderen dat het in werking stellen van een dergelijk traject niet realiseerbaar is doordat de juiste mensen zich nu niet beschikbaar hebben gesteld. Het project zal hiermee moeten worden stopgezet.

Wij betreuren dit besluit, maar de (financiële) continuïteit is niet gewaarborgd op deze wijze. Het bouwkundig rapport is inmiddels beschikbaar gesteld aan de familie Köster en met de uitkomsten van dit rapport hopen wij dat de familie Köster een goede horecaopvolger voor Etten en het Ettense verenigingsleven gaat vinden.

Wij willen nadrukkelijk meegeven dat deze beslissing niet is ingegeven door de uitkomsten van het bouwkundig rapport. Deze gaven geen aanleiding om het project stop te zetten.

Met vriendelijke groet
Werkgroep Cultuur & Horeca
Etten 2025
etten2025@gmail.com