Uitnodiging Jaarvergadering 2017

U I T N O D I G I N G    J A A R V E R G A D E R I N G    2017

 

D O R P S B E L A N G E N     E T T E N

 

Tevens opening Fototententoonstelling project:  “OOSTERLICHT”

 

Dinsdag 28 maart a.s. aanvang 19.30 uur in de Serre van Zaal Köster.

 

De agenda is als volgt samengesteld:

 

 

 1. Opening door de voorzitter

 

 1.  Mededelingen

 

 1.  Notulen jaarvergadering 26 april 2016

 

 1.  Jaarverslag secretaris over 2016

 

 1.  Jaarverslag penningmeester over 2016

 

 1.  Verslag kascommissie

 

 1.  Benoeming nieuw lid kascommissie

 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Annelies Bijsterbosch

Aftredend en niet herkiesbaar:         Frank van Dulmen

 

 1.  Contributie

 

 1.  Actuele zaken / lopende projecten

 

 1.  Rondvraag

 

 1.  PAUZE

 

 1. Thema:  WIJKNETWERK  ETTEN  verzorgt door Gemeente Oude IJsselstreek

De start zal ongeveer om 20.30 uur zijn, voor meer informatie over

dit thema, zie artikel hierover in deze Treffer.

 

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs !

Afmelden kan via:  info@etten-gld.nl